--

„Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa” to temat kolejnej konferencji, którą chcemy Państwu zaproponować. Jest to również nawiązanie do problematyki obecnej podczas dotychczasowych poznańskich konferencji archiwalnych, które były poświęcone masowości dokumentacji oraz nowym funkcjom archiwów.

Współczesna dokumentacja wywiera decydujący wpływ nie tylko na przemiany kancelarii, ale również na rzeczywistość instytucji archiwalnych (nie tylko polskich). Nowe formy i rodzaje dokumentacji wymagają nie tylko nowych zasad udostępniania; niezbędne są również właściwe im rozwiązania prawne zabezpieczające zarówno interesy wytwórców takiej dokumentacji jak i archiwum – ostatecznego miejsca jej zachowania. Nie mniej istotnym zagadnieniem jakie chcemy podjąć podczas konferencji jest określenie zasad i procedur, które powinny obowiązywać przy tworzeniu dokumentacji. Warto podjąć próbę udzielania odpowiedzi na pytanie, na ile aktualne są jeszcze zasady tworzenia dokumentacji, sformułowane w pierwszej połowie XX wieku, przy których powstawaniu obecni byli ówcześni archiwiści. Wiąże się z tym także kwestia polskiej kancelarii współczesnej. Czy posiada ona jeszcze cechy indywidualne, czy też „utonęła”, jak wiele innych dziedzin, w uniformizacji lub szerzej globalizacji? Jak duży wpływ na nią mają funkcjonujące w naszym kraju podmioty obce i międzynarodowe korporacje, najczęściej wykorzystujące w trakcie działalności swoje normy i procedury. Nowa dokumentacja wywiera wreszcie wpływ na zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania archiwami. Nie są to przecież wyłącznie zagadnienia o charakterze logistycznym. Co zrobić, aby współczesne placówki archiwalne były gotowe podjąć wyzwania stawiane przed nimi w XXI wieku? Jesteśmy przekonani, że podobnych pytań pojawić się może znaczne więcej. Polskie archiwa i ich otoczenie, podobnie jak to się dzieje na całym świecie, stoją przed wielkimi wyzwaniami. Nawet ich częściowe zdiagnozowanie będzie można potraktować jako znaczące osiągnięcie. Uprzejmie prosimy o przesyłanie propozycji referatów na adres mailowy sekretarzy konferencji do 30 czerwca 2016 r. Zapraszamy do udziału w konferencji, organizowanej w 40-lecie studiów archiwistycznych na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu.